ELEKTROSKOP

elektroinstalacje i pomiary

        Budynek jak i wszystkie urządzenia i rozwiązania techniczne w tym obwody elektroinstalacyjne podlegają degradacji w związku z czynnikami zewnętrznymi np. przerwanie ciągłości przewodów jak i naturalnym starzeniem się materiałów np. utlenianie.

Dlaczego trzeba
       Właściciel lub osoba zarządzająca nieruchomością są odpowiedzialni prawnie i materialnie za szkody powstałe w wyniku niesprawności, awarii lub innej przyczyny technicznej powodującej straty lub uszczerbek zdrowia osób trzecich. Brak podjętych skutecznych działań, celem których jest zapobieżenie wypadkom, awariom etc. w języku prawnym nazwane jako rażące niedbalstwo >>>

       Iluzją jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC), które miało by zabezpieczyć nas przed koniecznością pokrycia strat lub wypłaty odszkodowania (w tym renty np. dożywotnej) z „własnej kieszeni”. Dlaczego? Ponieważ są warunki jakie muszą być spełnione, aby ubezpieczenie pokryło nasze zobowiązanie odszkodowawcze.. >>>
      

       Możemy również wykupić ubezpieczenie majątkowe, ale i tu może spotkać rozczarowanie tym bardziej przykre, że dowiemy się o tym przy wypłacie odszkodowania, a właściwie braku wypłaty. Zapisy warunków ogólnych ubezpieczenia nie pozostawiają złudzeń i wyraźnie mówią o…>>>
      

       Jednym z przepisów mówiących dlaczego właściciele/ zarządcy nieruchomości powinni/ muszą dbać o stan techniczny zarządzanej nieruchomości jest prawo budowlane. Mówi o tym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200)
m. in:
w przygotowaniu
oraz
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166, z 2020 r. poz. 284, 471, 568)
m. in:
w przygotowaniu
oraz
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 755 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
m. in:
w przygotowaniu

Dlaczego warto
       Przeglądy i pomiary jakie wykonujemy zgodnie z Polską Normą PN-EN 61557 zapobiegają dalszej degradacji instalacji, a w konsekwencji niespodziewanym awariom czy też skutkom prawnym.